Gered Gereedschap Amsterdam
Geef uw gereedschap een nieuw doel, een tweede leven

Doelen en kern actueel beleidsplan

Onze doelen zijn:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid/zelfstandigheid van mensen in ontwikkelingslanden door het inzamelen, het herstellen en hergebruik van gereedschap- en aanverwante goederen in de ruimste zin van het woord en het verzenden van deze goederen naar ontwikkelingslanden;
 • Het bevorderen van de bewustwording in Nederland inzake de ontwikkelingssamenwerking, de leefsituatie van mensen in ontwikkelingslanden, het geven van voorlichting ter bevordering van de bewustwording inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • Het bevorderen van duurzaam gebruik van goederen ter vermindering van de milieulast in Nederland;
 • Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van vrijwilligers en mensen met een sociale, psychische, lichamelijke achterstand (handicap) die bij GG een zinvolle besteding vinden waardoor zij weer  aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.
 • Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen, die niet tot de reguliere opleidingsmogelijkheden kunnen worden toegelaten, door het aanbieden van om/her/bijscholing.
 • Het ontplooien van activiteiten die ontstaan door of in lijn met de activiteiten welke samenhangen met, dan wel in het verlengde liggen van, het uitvoeren van de hierboven geformuleerde doelstellingen.


Kern actueel beleidsplan

 • In 2021 stellen wij als nieuw doel om ook machines voor timmer en metaal werkplaatsen naar Afrika te sturen
 • Samenwerking met kringloop bedrijf de Locatie verder uitbouwen
 • Samenwerking met de Diakonie Amsterdam verder vorm geven
 • Uitzoeken of een netwerk van kleinere werkplaatjes toekomst heeft

Onze inkomsten

 • Fondsen
 • Verkoop bijzonder gereedschap
 • Donaties

Waar worden inkomsten aan besteed

 • Huur werkplaats ruimte
 • Materiaal aanschaffen voor werkplaats 

Beloningsbeleid: niet van toepassing